…sodat almal die Goeie Nuus kan hoor

Die Getuienisaksie beywer hulle om die Koninkryk uit te bou: deur uit te reik na verlorenes in George, SWD, Buurlande van Suid-Afrika en in die wêreld; en om deur middel van voorbidding, finansiële ondersteuning en persoonlike kontak sendelinge te versorg.Hulle beywer hulle ook om die Koninkryk op te bou deur verskillende vorme van Sendingbewusmakings geleenthede vir die gemeentelede daar te stel, en om Sendingwerkinsamelings te bemark en te bevorder.

1. DOELWIT:
In ooreenstemming met die visie en missie van die gemeente, is dit die Getuienisaksie se doelwit  om die kennis van Christus as ‘n aangename geur oral te versprei(2 Kor.2:14).
2. AKTIWITEITE:
–    2.1 Sendelingversorging d.m.v. voorbidding, finansiële ondersteuning en kontak hou.
–    2.2 Voortdurend op die uitkyk vir nuwe geleenthede om die geur van die Evangelie te
versprei. (Bv. aanspreek van die geestelike nood van plaaswerkers)
3. PROJEKTE: 
–    Mobiliseer die belangstelling in die Sending onder gemeentelede (Sendingmaand/week/naweek, reël besoeke van sendelinge)
–    Hou die gemeente op hoogte van hoe dit met ons sendelinge gaan (Maandeliks voor die erediens, bulletin)
–    Skep geleenthede vir gemeentelede
– om die Evangelie uit te dra (Brood en Woord )
– om vir sendelinge te bid (Sendelingsorgspanne, kategete)
– om sendelinge te gaan besoek (bv. werkersspanne)
–  om vir sendingwerk te gee (Gelofteoffers, donasies:geld/klere)
– om die nood in eie omgewing te beleef (bv. reël besoeke na Thembalethu)
– om die Evangelie na die uithoeke van die wêreld uit te dra (Radio Feba)
– om Bybels te voorsien aan dié wat dit nie kan bekostig nie (Bibles for Believers)
4. STRUKTUUR:
4.1 Die Bestuur van die Getuienisaksie bestaan tans uit: Philip McDonald (Voorsitter, Ds. Henry Murray, Teologiese Opleiding te Morgenster, Zimbabwe, John Victor en John Murthy-Kerkplanting in Indië),  Marie Bosch (Sekretaresse, Ron Martin-Haweloses/Deon Thom-Werksoekers),  Deline Holtshauzen (Tesourier, Wêreldsendingrekening), Antoinette Holtshauzen(Lilian Hurter-Bybelvertaling te Mayotte), Hennie en Hetta Barnard(Pietie le Roux-Arbeidsbediening),  Nem Robertson(Diana Ruiters-Operasie Mobilisasie),  Huibrecht McDonald(Michiel Burger-S.W.D.Sending, Pieter Pretorius-L.A.G. Bediening).
4.2 Die Getuienisaksie loods projekte in oorleg met die Kerkraad en die Kerkkantoor.

Die doel met ons getuienisaksie is om die kennis van Christus as ‘n aangename geur oral te versprei (2 Kor. 2:14) deur Sy getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die aarde (Hand. 1:8).