…sodat ons gemeente optimaal kan funksioneer

Die doel met die Personeelaksie is om ‘n menslike hulpbronne-en administratiewe infrastruktuur te handhaaf ten einde die geestelike bearbeiding, bedieningsdoelwitte en aanvullende ondersteuningsfunksies van die gemeente optimaal te laat fuksioneeer.

Hierdie aksie stel hom ten doel om alle goedgekeurde en vakante poste so gou doenlik met die aanstelling van kundige personeel te vul; om alle bestaande en moontlike nuwe relevante arbeidswetgewing na te kom; om die relevante Ring- en Sinodale riglyne van toepassing op gemeentepersoneel na te kom; om ‘n toonbank- en kassierediens volgens kantoorure soos deur die Kerkraad bepaal en ‘n rekordstelsel/registers ter ondersteuning van die gemeentelike aktiwiteite in stand te hou; jaarliks vergoedingspakette van die gemeentepersoneel te hersien; om relevante personeel opleidingsbehoeftes te identifiseer en te reël vir opleidingskursusse, -seminare, -besprekings en aanbiedings; om ondersteuning te bied vir die voorbereiding en beskikbaarstelling van gemeentepublikasie; en om ‘n positiewe werkgewer/werknemer verhouding te skep en te handhaaf deur openheid en die daarstelling van ‘n billike werkspraktyk.