Die Gemeente het in 1950 ontstaan toe ons van die Moedergemeente afgestig het.

Die Gemeente word omgrens deur Victoriastraat, Meadestraat, Hoopstraat en Uniestraat.  Die 2 plaaswyke is om die Gwayangrivier geleë en sluit die Proefplaas, asook Heroldsbaai en Oubaai in.

Die gemeente bestaan in totaal uit 1 600 lidmate, waarvan 1280 volwassenes en 320 kinders is.

Die gemeente het tans twee predikantsposte.

Ons het twee dames in diens, ’n saakgelastigde en ’n rekenkundige klerk, wat die administrasie van die gemeente hanteer.

Ons het twee eredienste: die oggenddiens is ‘n gesinsdiens waar almal welkom is en wat aangebied word in ‘n styl waar ons hoop mense van verskillede ouderdomme en spiritualiteite sal tuis voel en ‘n erediens te Heroldsbaai.

Die Kategese vir Laerskool leerders vind vanuit die oggenddiens plaas. Die kinders woon eerste gedeelte van diens by saam met hulle ouers en na die kindermoment in due erediens, skuif hulle oor saal toe vir hulle klassies. Daar is ook n groepie vir voorskoolse kinders.   Die kategese vir Hoërskool leerders vind na afloop van die gesinsdiens plaas.  Die aanvangstye van die onderskeie eredienste word op ons gemeente program aangedui.

Elke netwerk het ten minste een geestelike leier, ouderling of diaken, wat na die behoeftes van die lidmate omsien.

Ons maak ook van dienswerkers in die netwerke gebruik.

Benewens die tradisionele wyksbediening is ons ook besig om ’n kleingroep bediening te vestig.

Ons is ‘n gawegedrewe gemeente. Ons funksioneer in toenemende mate in bedieninge wat ooreenstem met die onderskeie gawes van die gelowiges.