Met ons afstigting in 1950 is Ds. JG Lochner (1950-1957) as die eerste leraar van ons gemeente aangestel en sedertdien is die gemeente deur 16 leraars bedien waarby ons huidige twee leraars ingesluit is. 

Ons eerste kerkgebou was die bestaande kerksaal wat in 1951 in gebruik geneem is. In Desember 1959 is ons huidige kerkgebou in gebruik geneem. Hierdie gebou, met sitplek vir 750 lidmate, is teen ‘n totale koste van £32,625 opgerig.

In 1966 is begin met die bou van die JJ Watson Tehuis vir Bejaardes op ‘n perseel reg oorkant George-Suid. In 1967 is die Tehuis amptelik in gebruik geneem en huidiglik is die inwoners bevoorreg om elke ere-diens in die kerk op geslotebaan televisie te volg.

Ds. P. Steyl (1980-2002) word deur die kerkraad van George-Suid as die eerste Gevangenis Kapelaan vir SWD aangestel.

In 1981 het die gemeente dermate gegroei dat die kerkraad tot afstigting besluit het. Na goedkeuring van die Ring is die nuwe gemeente genaamd George-Tuinedal in 1982 gestig.

Gedurende die negentiger jare word ‘n moederskamer by die kerk aangebou en toegerus. Gedurende hierdie tydperk betree die gemeente ook die elektroniese era met die ingebruikneming van ‘n digitatle sangbord (1999).

Heroldsbaai Bediening
 
Sedert die vroeë jare het die kerklike lewe ‘n baie belangrike rol gespeel in die Heroldsbaaigemeenskap. Die eerste dienste is op die strand gehou en die behoefte aan ‘n kerksaal het ontstaan. Deur middel van kollektes tydens opelugdienste, konserte op die strand, by buurdorpe en buurstrande is geld vir hierdie doel ingesamel.

In 1941 is begin met die bou van die kerksaal wat in dieselfde jaar teen ‘n koste van £700 voltooi is. ‘n Lening teen ¼% rente is vir die uitstaande bedrag aangegaan. Om dié skuld te delg is ‘n watertenk langs die saal gebou en water teen ‘n tiekie per blik en later teen ‘n sikspens per blik van 20 liter verkoop. Met skenkings en die hou van konserte is die skuld mettertyd gedelg.

Op 15 Desember 1941 is die eerste egpaar in dié kerksaal, wat nog sonder stoele was, in die huwelik bervestig.

In 1944 is ‘n tweedehandse Duitse klavier – wat nog steeds in gebruik is – aangekoop. Lydia Stemmet het aanvanklik as begeleidster opgetree en sy is later opgevolg deur die 13 jarige Chris Lamprecht. Hy het vir ongeveer 60 jaar lank hierdie taak met oorgawe verrig.

Deur middel van rolprentvertonings (1965 – 1966) is geld ingesamel vir die aankoop van die swarthoutpreekstoel. Hierdie preekstoel is vandag nog in gebruik.

Dienste is aanvanklik net gedurende vakansietye en langnaweke deur óf plaaslike óf leraars wat met vakansie was waargeneeem. Met die uitbreiding van Heroldsbaai 1 en 2 en die ontwikkeling van die Oubaai gholflandgoed en die gevolglike toename in die aantal permanente inwoners, het die behoefte aan gereelde dienste ontstaan. Om in hierdie behoefte te voorsien, vind eredienste op ‘n gereelde grondslag vanaf Januarie 2008 plaas. Om die aangename geur van Christus oral te versprei word die erediens op die laaste Sondag van elke maand, in Engels gehou.

Sedert 1948 word stranddienste onder leiding van strandiensspanne, gereeld op Heroldsbaai gehou.

In 1987 is twee jeughuise wat elk 28 kinders en 4 huisouers kon huisves, langs die kerksaal gebou en nóg ‘n ideaal is verwesenlik.